Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενδιαφερομένων για το σεμινάριο του ECML με θέμα “Learning environments where modern languages

Forums: 

Σχετ.: Nomination of participants to ECML workshop 1/2019 (7-8 March 2019)
To Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV) του Συμβουλίου της Ευρώπης ανακοίνωσε την
πραγματοποίηση διήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα “Learning environments where modern
languages flourish”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 7-8 Μαρτίου 2019, στην έδρα του Κέντρου, το Graz
της Αυστρίας.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο σχετικού project του ως άνω Οργανισμού, το οποίο έχει τους
εξής στόχους:
 Την ένταξη των σύγχρονων γλωσσών στους γενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης.
 Την εξέταση της αποτελεσματικότητας μιας ολιστικής προσέγγισης στην εκμάθηση των γλωσσών, με
σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της εκμάθησής τους.
 Την εξέταση της σχέσης μεταξύ έρευνας και καθημερινής πρακτικής στη διδασκαλία και εκμάθηση
ξένων γλωσσών.
Το project αποβλέπει στη σύσταση ενός διεθνούς δικτύου, με αποστολή τη μεγαλύτερη συνεργασία όλων των
φορέων από τη χώρο των ξένων γλωσσών και τελικό σκοπό τη δημιουργία ενός φιλικού για τη διδασκαλία και
εκμάθηση γλωσσών περιβάλλοντος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερέστερα για το ως άνω project, μέσω του συνδέσμου:
https://www.ecml.at/learningenvironments.
Προφίλ υποψηφίων: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προέρχονται από το χώρο της πρωτοβάθμιας ή της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να είναι εκπαιδευτικοί (και Δ/ντές) ξένων γλωσσών, επιμορφωτές
εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, σχολικοί σύμβουλοι ξένων γλωσσών.
Εμπειρία: Απαιτείται εμπειρία στη διδασκαλία ξένων γλωσσών και τη διαχείριση σχολικών δικτύων και/ή την
πιλοτική εφαρμογή εκπαιδευτικών πολιτικών.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στην υπηρεσία μας, ηλεκτρονικά (στο mail: ampo@minedu.gov.gr),
τα εξής:
Α. Αίτηση υποψηφιότητας (συμπληρωμένη στα Αγγλικά, τα Γαλλικά ή τα Γερμανικά και υπογεγραμμένη).
Β. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στα Ελληνικά, με αναφορά κυρίως στη συνολική επιστημονική και
εργασιακή τους εμπειρία, ειδικότερα δε σε αυτή που σχετίζεται με το θέμα του εν λόγω σεμιναρίου.
Γ. Τίτλο γλωσσομάθειας της αγγλικής (υποχρεωτικά), της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας, σε επίπεδο
τουλάχιστον Γ1 (ΚΕΠΑγ/CEFR).
2
Σημειώνεται ότι το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική, με ταυτόχρονη διερμηνεία από τη γαλλική
και τη γερμανική στην αγγλική γλώσσα.
Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών: Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019.
Επιτροπή της Υπηρεσίας μας θα επιλέξει έναν (01) υποψήφιο ο οποίος θα συμμετάσχει στο σεμινάριο, μαζί
με τους επιλεγέντες από τα άλλα κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών.
Ο επιλεγείς θα πρέπει να συμμετάσχει υποχρεωτικά σε διάφορες, σχετικές με το θέμα του σεμιναρίου,
εργασίες που θα του ανατεθούν από το ως άνω Κέντρο, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το σεμινάριο (βλ.
συνημμένο Nomination of participants, σελ. 2).
Μετά το σεμινάριο ο υποψήφιος υποχρεούται να μεταφέρει με κάθε πρόσφορο τρόπο τις γνώσεις και
εμπειρίες του στους συναδέλφους του και τη λοιπή εκπαιδευτική κοινότητα, ενημερώνοντας σχετικά την
Υπηρεσία μας.
Σημειώνεται ότι τα έξοδα μετακίνησης από και προς τον τόπο διεξαγωγής του σεμιναρίου (Graz), διαμονής,
κ.λπ., καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών.
Συνημμένα: 1. Nomination of participants (2 σελ.)
2. Αίτηση υποψηφιότητας (7 σελ.)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ